NHÂN LỰC

TT                     Ngành nghề                         Số lượng
  Tổng số CBCNV 154
A CÁN BỘ,KỸ THUẬT 34
I Kỹ sư 20
1 Kỹ sư Xây dựng 15
2 Kỹ sư Xây dựng Công trình Giao thông 1
3 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng 1
4 Kỹ sư Công nghệ Thông tin 2
5 Kiến trúc sư 1
II Cử nhân 5
1 Cử nhân Tài chính 1
2 Cử nhân Kế toán 2
3 Cử nhân Khác 2
III Cao đẳng 9
B CÔNG NHÂN KỸ THUẬT (Bậc thợ trung bình 3,5/7) 120
I Công nhân Xây dựng 70
1 Mộc 15
2 Nề 30
3 Sắt + Hàn 15
4 Thợ bê tông 10
II Công nhân cơ khí 5
III Công nhân kỹ thuật khác 5
C LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 40

 

 

 

Tư vấn

Hotline 0243.552.8522

Liên hệ

Fax: 0243.552.8850

Email liên hệ

lequangroup@gmail.com